.

.

.

.

لیدرن
رهبری در عصر هوش مصنوعی - لیدرن

لیدرن headquarter is in Turkey. For further information, please do not hesitate to contact us..
 

لیدرن™ mission is to accelerate the world’s transition to sustainable energy through increasingly affordable electric vehicles in addition to renewable energy generation and storage. This is where your work can make a difference in people’s lives. Including your own.
ماموریت لیدرن تسریع گذار جهان به انرژی پایدار از طریق وسایل نقلیه برقی با قیمت مناسب و همچنین تولید و ذخیره انرژی تجدیدپذیر است. اینجا جایی است که کار شما می تواند در زندگی مردم تغییر ایجاد کند.

 


© 1984 - 2024 لیدرن™ Global (Leadern)